1.BẢNG GIÁ HỘP MỰC IN THÁNG 4
2.BẢNG GIÁ LINH KIỆN MỰC IN THÁNG 4
3.BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN MÁY IN THÁNG 4
4.BẢNG GIÁ LINH KIỆN PHOTOCOPY THÁNG 4
5. BẢNG GIÁ HỘP MỰC PHOTOCOPY THÁNG 4