1.BẢNG GIÁ HỘP MỰC IN THÁNG 4

2.BẢNG GIÁ LINH KIỆN MỰC IN THÁNG 4

3.BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN MÁY IN THÁNG 4

4.BẢNG GIÁ LINH KIỆN PHOTOCOPY THÁNG 4

5. BẢNG GIÁ HỘP MỰC PHOTOCOPY THÁNG 4